Bierens van Boven advocaten Assen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap Bierens van Boven advocaten per 1 januari 2017

  1. Bierens van Boven advocaten is een maatschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. De maatschap bestaat uit rechtspersonen en natuurlijke personen. Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden en blijkt bovendien uit het handelsregister.
  2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, die aan Bierens van Boven advocaten, de maten of aan personen die in dienstbetrekking van Bierens van Boven advocaten werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
  3. Bierens van Boven advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  4. Bierens van Boven advocaten zal dossiers gedurende tenminste zeven jaren bewaren, waarna het Bierens van Boven advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.
  5. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Bierens van Boven advocaten binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval vijf jaar na de datum van de laatste factuur.
  6. Iedere aansprakelijkheid voorvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Bierens van Boven advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van Bierens van Boven advocaten. Indien om welk reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door Bierens van Boven advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 10.000,--.
  7. Het door Bierens van Boven advocaten aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief zoals door Bierens van Boven advocaten van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. In beginsel worden de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is veertien dagen te rekenen vanaf factuurdatum. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort indien er geen tijdige betaling plaatsvindt. Voorts is Bierens van Boven advocaten gerechtigd om een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden te vragen. Indien het voorschot niet wordt voldaan, is Bierens van Boven advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
  8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Bierens van Boven advocaten wordt beheerst door het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de opdrachtgever en Bierens van Boven advocaten kennis te nemen.